Niusy

 

Informacje o pomocy finansowej ||
Zarząd Fundacji "NADZIEJA" Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
informuje że: 

Wspieranie i pomoc Fundacji osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, pozostających w trudnej sytuacji materlialnej, po złożeniu wymaganych dokumentów oraz spełnieniu określonych warunków przez wnioskodawcę (poszkodowanego lub prawnego opiekuna) - ustalonych Uchwałą Rady Fundatorów Fundacji, realizowana jest w formie dofinansowania. 

Przyznana pomoc finansowa dla pokrzywdzonego, tylko i wyłącznie może nastąpić na podstawie wystawionej Faktury i przelana bezpośrednio na konto bankowe specjalistycznego Gabinetu Lekarskiego, Ośrodka Rehabilitacyjnego czy Sanatoryjnego, w którym aktualnie leczy się pokrzywdzony. 

Ponad to, na podstawie aktualnego zaświadczenia lekarskiego z zaleceniami dotyczącymi kontynuacji leczenia pacjenta - w oryginale, fundacja może : 

- opłacić pobyt wnioskodawcy w specjalistycznym turnusie rehabilitacyjnym w wyznaczonych w tym zakresie ośrodkach, 
- zatrudnić profesjonalnego rehabilitanta do zabiegów fizykoterapeutycznych wykonywanych bezpośrednio w domu pacjenta, 
- wyodrębnić z Konta Bankowego Fundacji-subkonto dla danego Podopiecznego, celem gromadzenia środków pieniężnych na pomoc w leczeniu i rehabilitacji. 

Wysokość przeznaczonego przez Zarząd Fundacji dofinansowania leczenia pokrzywdzonego, uzależniona jest od możliwości finansowych Fundacji oraz ilości złożonych wniosków od osób kwalifikujących się do uzyskania wskazanego wsparcia. 

Zgodnie z §4 Uchwały Nr 4/2005 Zarządu Fundacji "Nadzieja" Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych z dnia 17 sierpnia 2005 roku: 

do wniosku o wsparcie finansowe, wnioskodawca winien dołączyć kserokopie takich dokumentów jak:
- Orzeczenie Sądowe wskazujące na wnioskodawcę jako ofiarę wypadku drogowego. 

ewentualnie:
- protokół wszczęcia przez Prokuraturę Rejonową postępowania przygotowawczego, w sprawie wypadku drogowego, w którym wnioskodawca doznał uszczerbku na zdrowiu 
lub 
- zaświadczenie z Komendy Powiatowej Policji o prowadzonym dochodzeniu,
oraz
- wypisy szpitalne po leczeniu pourazowym poszkodowanego,
- dalsze zalecenia lekarskie w kontynuacji leczenia,
- inne, które poszkodowany uzna za ważne do pozytywnego rozpatrzenia jego wniosku, 
- zaświadczenie o wysokości dochodów wszystkich osób znajdujących się we wspólnym gospodarstwie domowym oraz otrzymywanych zasiłków ewentualnie złożenia przez wnioskodawcę w formie pisemnej takiego oświadczenia. 

W/w wnioski należy kierować za pośrednictwem Poczty na adres: 

63-400 Ostrów Wielkopolski 1 
skr. pocz. 082 
ul. Wolności 22/1 
faxem: 062 591 89 44 
e-mailemfundacja.nadzieja@wp.pl 

 
Zarząd Fundacji "NADZIEJA"
Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych
 

Konto bankowe Fundacji:

25 8430 0009 0005
1347 0168 2730

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego
numer KRS: 0000198280

Fundacja  |  Prezentacje  |  Podopieczni  |  Turnusy  |  Referencje  |  Galeria  |  Jak pomóc  |  Filantropi  |  Niusy  |  Linki  |  Konwent  |  Prawo

Projekt i realizacja Pikseldizajn www.pikseldizajn.pl