Niusy

 

Pytania i odpowiedzi - 1% publikacje <

<

Poradnik podatki.onet.pl

Pytania i odpowiedzi

1.Chciałbym przekazać 1 procent swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Nie wiem jednak, gdzie znaleźć wykaz tych organizacji.

Wykaz organizacji posiadających status organizacji publicznego na 30 listopada 2007 roku znajduje się w Monitorze Polskim z dnia 28 grudnia 2007 r. (Nr 99, poz.1078). Wygodniejsze będzie jednak skorzystanie z bazy udostępnionej na stronach portalu organizacji pozarządowych ngo.pl.

Wykaz ten nie obejmuje organizacji, które zajmują się działalnością wykluczającą je z grona potencjalnych beneficjentów wpłat 1 procenta. Należą do nich organizacje zajmujące się wytwarzaniem wyrobów przemysłu elektronicznego, tytoniowego, paliwowego.

2.Złożyłem już zeznanie podatkowe. Niestety, nie wypełniłem odpowiednich rubryk, a chciałbym przekazać na rzecz wybranej przeze mnie organizacji 1 procenta mojego podatku. Czy mogę złożyć korektę zeznania? 

Nie. Wypełnienie rubryk w zeznaniu jest jednym ze sposobów złożenia wniosku. Chodzi o ułatwienie podatnikom przekazania pieniędzy. Można jednak złożyć wniosek, zawierający odpowiednie informacje w piśmie, kierowanym do naczelnika urzędu skarbowego, w którym rozliczamy podatek dochodowy.

Oto odpowiedni fragment przepisu:

Naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek podatnika, przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, zwanej dalej "organizacją pożytku publicznego", wybranej przez podatnika z wykazu, o którym mowa w ust. 5g, kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1 procent podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Wniosek powinien zawierać informacje umożliwiające przekazanie odpowiedniej kwoty. Kwota nie może przekraczyć limitu. Dlatego we wniosku należy podać dane dotyczące podatnika (proszę pamiętać o numerze NIP), nazwę organizacji, numer KRS pod którym widnieje w rejestrze, oraz informacje, jakiego zeznania dotyczy wniosek. Należy oczywiście podać również kwotę, którą dysponujemy.

Może się zdarzyć, że będzie Pan składał więcej niż jedno zeznanie (np. PIT-37 i PIT-38). Zgodnie z przepisem wniosek powinien zawierać dane jednej organizacji na jedno zeznanie. Moim zdaniem nie ma przeszkód, aby w jednym piśmie umieścić dwa lub więcej wnioski. Jeden dotyczący np. przekazania 1 procenta podatku wynikającego z zeznania A pozostałe z kolejnych zeznań. Oczywiście ilość wniosków i wskazanych w nich organizacji nie większa, może być większa niż liczba składanych zeznań.

3.Płacę podatek w wysokości wynikającej z decyzji (karta podatkowa). Czy mogę odliczyć 1 procent podatku wynikającego z decyzji? 

Niestety nie. Karta podatkowa to szczególna, uprzywilejowana, forma opodatkowania i podatnicy opodatkowani wyłącznie w tej postaci nie mają możliwości przekazania 1 procenta kwoty, wynikającej z decyzji połączonego z odliczeniem tej wpłaty od kwoty podatku.

4.Złożyłem zeznanie PIT-28 po terminie. Czy mój wniosek o przekazanie 1 procenta podatku zostanie uwzględniony? 

Niestety nie. Przepis w tej sprawie jest jasny. Przekazanie kwoty wskazanej we wniosku następuje pod warunkiem, że zeznanie podatkowe zostanie złożone przed upływem terminu określonego dla złożenia tego zeznania.

Podobnie bezskuteczny okaże się wniosek złożony w odrębnym piśmie przed terminem złożenia zeznania, jeżeli w skutek przeoczenia lub z innych powodów zeznanie zostanie złożone po terminie (dotyczy to oczywiście również pozostałych zeznań, dla których termin złożenia upływa 30 kwietnia).

5.W trakcie roku podatkowego przekazałem darowiznę, którą mam zamiar odliczyć od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym (limit 6 procent). Czy to ogranicza moje prawo skorzystania z możliwości przekazania 1 procenta podatku na rzecz wskazanej organizacji pożytku publicznego? 

Nie. To są dwie zupełnie odrębne sytuacja. Z tytułu przekazania darowizny korzysta Pan z ulgi podatkowej. Możliwość wpłaty 1 procenta nie jest ulgą. To przywilej decydowania o przeznaczeniu części swojego podatku, który jednak nie zmniejsza Pana zobowiązania podatkowego.

6.Chciałbym wpłacić 1 procent swojego podatku na rzecz OPP. Jednak chciałbym wskazać konkretny cel, na jaki przeznaczone mają zostać pieniądze. W jaki sposób umieścić tę informację w zeznaniu rocznym, skoro w części, służącej do złożenia wniosku nie ma odpowiedniej rubryki? 

W tej sprawie wypowiedziało się Ministerstwo Finansów w swoim komunikacie. Czytamy w nim:

(...) podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może również podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez organizację pożytku publicznego (np. na konkretny cel). 

Informację tę podatnik będzie mógł zamieścić w rubryce "nne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem", znajdującej się bezpośrednio nad wnioskiem o przekazanie 1 procenta podatku należnego, odpowiednio w: 

poz. 133 – PIT-28, 

poz. 309 – PIT-36, 

poz. 109 –PIT-36L, 

poz. 128 – PIT-37, 

poz. 62 – PIT-38. 

Powyższe informacje zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego przez organ podatkowy jako uszczegółowienie przekazanych kwot.
 

Konto bankowe Fundacji:

25 8430 0009 0005
1347 0168 2730

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego
numer KRS: 0000198280

Fundacja  |  Prezentacje  |  Podopieczni  |  Turnusy  |  Referencje  |  Galeria  |  Jak pomóc  |  Filantropi  |  Niusy  |  Linki  |  Konwent  |  Prawo

Projekt i realizacja Pikseldizajn www.pikseldizajn.pl