Niusy

Statutowym celem Fundacji jest działanie na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach drogowych i ich rodzin w zakresie wspierania leczenia w tym również sanatoryjnego, regeneracji sił i wypoczynku oraz organizowania pomocy prawnej, psychologicznej i rzeczowej.

Fundacja realizuje swój cel poprzez:
1. wspieranie różnych form leczenia, regeneracji sił i podnoszenia kondycji zdrowotnej
2. organizowanie i propagowanie wypoczynku w miejscowościach uzdrowiskowych
3. organizowanie różnych imprez w celu pozyskania funduszów
4. organizowanie zjazdów i konferencji
5. tworzenia ośrodków rehabilitacyjnych, sanatoryjnych i wypoczynkowych oraz punktów pomocy prawnej i psychologicznej z pełnieniem zarządu nad tymi ośrodkami
6. przeprowadzanie różnorodnych form akcji i kampanii społecznych na rzecz bezpieczeństwa drogowego;
7. organizowanie akcji i kampanii promocyjno-informacyjnych m. in. z zakresu równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
8. wspomaganie inicjatyw społecznych zgodnych z ideami Fundacji;
9. prowadzenie badań naukowych, zbieranie, przetwarzanie i publikowanie danych ( w tym działań mających na celu przygotowanie i wdrażanie strategii rozwiązywania problemów społecznych).
10. rzecznictwo i działania lobbyingowe, wpływanie na zmiany o charakterze systemowym;
11. reprezentowanie i rzecznictwo interesów podopiecznych organizacji;
12. prowadzenie działalności na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej, w tym:
- wsparcie (m.in. prawne, organizacyjne, szkoleniowe i finansowe) dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej,
- tworzenie centrów, klubów integracji społecznej i zakładów aktywności zawodowej,
- prowadzenie kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- prowadzenie kursów i szkoleń dla osób pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych,
13. promocja i wsparcie wolontariatu;
14. rehabilitacja osób niepełnosprawnych poprzez działania:
- organizacyjne,
- lecznicze,
- psychologiczne,
- techniczne,
- szkoleniowe,
- edukacyjne,
- społeczne
zmierzające do osiągnięcia możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej;
15. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez działania z zakresu zdrowia, kultury i wypoczynku, w tym organizację uczestnictwa beneficjentów fundacji, w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce;
16. prowadzenie ośrodków leczniczych, rehabilitacyjnych, sanatoryjnych i wypoczynkowych;
17. organizowanie i prowadzenie w kraju i zagranicą, konkursów, imprez artystycznych, widowiskowych, turystycznych i sportowych, w szczególności z udziałem osób niepełnosprawnych lub na ich rzecz;
18. współpracowanie z innymi krajowymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami w zakresie realizacji zadań statutowych;
19. wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami niepełnosprawnymi, jak i ich rodzinami;
20. prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno – prawno - obywatelskiego dla osób niepełnosprawnych, ich opiekunów oraz osób zaangażowanych w proces rehabilitacji społecznej i zawodowej;
21. gromadzenie i upowszechnianie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznych dla osób niepełnosprawnych o różnych rodzajach niepełnosprawności;
22. transportu chorych;
23. pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób pokrzywdzonych w wyniku wypadków komunikacyjnych;
24. doradztwo i reprezentację prawną strony pokrzywdzonej;
25. otwieranie i prowadzenie kont pomocniczych, celem gromadzenia środków finansowych na określone potrzeby podopiecznych.

 

Konto bankowe Fundacji:

25 8430 0009 0005
1347 0168 2730

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego
numer KRS: 0000198280

Fundacja  |  Prezentacje  |  Podopieczni  |  Turnusy  |  Referencje  |  Galeria  |  Jak pomóc  |  Filantropi  |  Niusy  |  Linki  |  Konwent  |  Prawo

Projekt i realizacja Pikseldizajn www.pikseldizajn.pl