Niusy

 

Teren działania Fundacji „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej jak również terytorium poza granicami RP w zakresie uzyskanego zezwolenia i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Fundacja swoją opieką otacza ofiary wypadków komunikacyjnych, u których powstała niepełnosprawność to wstrząs zmieniający całe życie. Gdzie pojawia się wtedy poczucie zagrożenia, a zarazem bezradność wobec zaistniałej sytuacji zdrowotnej.

Wynika to z silnych przeżyć emocjonalnych, załamania, rozpaczy, jakie towarzyszą utracie sprawności w wyniku przeżytego wypadku, gdzie trudno jest pogodzić się z utratą dotychczas pełnionych ról społecznych. Odczucia obawy przed niezdolnością do pracy, zmartwień o los swój i rodziny.

Często lęki te przejawiają się w niechęci do kontynuacji leczenia.

Nagła niepełnosprawność powoduje, że ludzie Ci znacznie bardziej odczuwają niezrozumienie i obojętność ze strony innych ludzi, silniejszy lęk przed odrzuceniem i brakiem akceptacji z tego też względu mają problemy z dostosowaniem się do społeczeństwa. Nadto osoby niepełnosprawne odczuwające kryzys pustki społecznej dodatkowo zaczynają doświadczać kryzysu rzeczywistego związanego z trudnościami dnia codziennego. Jednak po krótszym czy dłuższym okresie adaptacji mimo swej niepełnosprawności zaczynają odczuwać silną potrzebę do normalnych kontaktów z innymi ludźmi.

Strategie działań Fundacji „Nadzieja” obejmują przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu między innymi obejmują działania z zakresu zdrowia, kultury i wypoczynku, w tym pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce. Rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych, a także rehabilitację leczniczą i leczenie uzdrowiskowe celem nabycia utraconej odporności organizmu.

Naszym celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności podopiecznych oraz rozwijanie umiejętności społecznych, wyrobienie zaradności życiowej, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań. Przekonanie, iż osoby niepełnosprawne mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz do korzystania na zasadzie równości z praw i obowiązków ustanowionych dla ogółu obywateli. Integracja osób niepełnosprawnych w środowisku oraz likwidowanie wszelkich barier psychologicznych, społecznych i fizycznych dyskryminujących te osoby. Istotą programu jest pobudzenie chęci do aktywnego życia, poprawa sprawności psycho - motorycznej, rozwój społeczny i likwidacja barier, czyli tworzenie środowiska fizycznego przyjaznego dla osób niepełnosprawnych. Wszystko to ma zwiększyć szanse osób niepełnosprawnych na możliwie niezależne, samodzielne, aktywne życie. Co za tym pociąga - ograniczenie liczby osób niepełnosprawnych całkowicie biernych, zależnych od opiekunów lub opieki instytucjonalnej.

 

 

Konto bankowe Fundacji:

25 8430 0009 0005
1347 0168 2730

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego
numer KRS: 0000198280

Fundacja  |  Prezentacje  |  Podopieczni  |  Turnusy  |  Referencje  |  Galeria  |  Jak pomóc  |  Filantropi  |  Niusy  |  Linki  |  Konwent  |  Prawo

Projekt i realizacja Pikseldizajn www.pikseldizajn.pl