SUBKONTO                                                                                                                    |

Fundacja „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych w swojej działalności na rzecz pożytku publicznego między innymi otwiera i prowadzi dla podopiecznych, konta pomocnicze przy podstawowym rachunku bankowym Fundacji, celem gromadzenia w postaci darowizn, środków finansowych na określone potrzeby chorych. Ze środków zgromadzonych na poszczególnych subkontach podopiecznych pokrywa koszty mieszczące się w pojęciu pomocy społecznej na rzecz Podopiecznego, a więc związane z przeprowadzeniem operacji, zabiegów, leczenia, rehabilitacji, zakupem lekarstw i sprzętu medycznego, rozwojem intelektualnym, psychicznym i fizycznym, zaleconych przez kompetentne w tym zakresie osoby (lekarz, psycholog, terapeuta, instruktor, rehabilitant itp.).

Do wniosku o otwarcie subkonta dla poszkodowanego, wnioskodawca winien dołączyć lub uzupełnić akta o kserokopie takich dokumentów jak:

 

 • aktualne zaświadczenie lekarskie z zaleceniami dotyczącymi kontynuacji leczenia pacjenta – w oryginale

 • zdjęcie;

 • zgodę na przetwarzanie przez Fundację “Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych, danych osobowych poszkodowanego, ze zgodą na upublicznianie zdjęcia, imienia i nazwiska oraz niezbędnych informacji o stanie zdrowia poszkodowanego;

 • orzeczenie sądowe wskazujące na wnioskodawcę jako ofiarę wypadku drogowego

ewentualnie:

 • protokół wszczęcia przez Prokuraturę Rejonową postępowania

przygotowawczego, w sprawie wypadku drogowego, w którym wnioskodawca

doznał uszczerbku na zdrowiu

lub

 • zaświadczenia z Komendy Powiatowej Policji o prowadzonym dochodzeniu

 • decyzję o niepełnosprawności

 • wypisy szpitalne po leczeniu po urazowym poszkodowanego

 • dalsze zalecenia lekarskie w kontynuacji leczenia

 • inne , które poszkodowany uzna za ważne do pozytywnego rozpatrzenia jego wniosku

 • zaświadczenie o wysokości dochodów wszystkich osób znajdujących się we wspólnym gospodarstwie domowym oraz otrzymywanych zasiłków

ewentualnie złożenia przez wnioskodawcę w formie pisemnej takiego oświadczenia

 • w przypadku braku możliwości działania we własnym imieniu przez pełnoletniego poszkodowanego, do dokumentów należy złożyć sądowe zaświadczenie o ustanowieniu przedstawiciela poszkodowanego jego opiekunem prawnym.

 • kserokopie dowodu osobistego podopiecznego oraz opiekuna

 

 

Konto bankowe Fundacji:

25 8430 0009 0005
1347 0168 2730

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego
numer KRS: 0000198280

Fundacja  |  Prezentacje  |  Podopieczni  |  Turnusy  |  Referencje  |  Galeria  |  Jak pomóc  |  Filantropi  |  Niusy  |  Linki  |  Prawo  |  Klub

Projekt i realizacja Pikseldizajn www.pikseldizajn.pl